ผู้บริหาร | กลุ่มงานการพยาบาล

ผู้บริหาร

กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว

doctor

นางสาวศิริวรรณ ศรีศักดิ์เพชร

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
หัวหน้าฝ่าย งานผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช

อ่านเพิ่มเติม
doctor

นางวลีย์วรรณ เตชะศักดิ์ศรี

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
หัวหน้าฝ่าย งานพยาบาลผู้ป่วยใน

อ่านเพิ่มเติม
doctor

นางลดาวัลย์ ข้อโนนแดง

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
หัวหน้าฝ่าย งานพยาบาลผู้ป่วยนอก

อ่านเพิ่มเติม
doctor

นางอรุณวรรณ สกุลยืนยง

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
หัวหน้าฝ่าย งานพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด
และวิสัญญีพยาบาล

อ่านเพิ่มเติม
doctor

นางวลีย์วรรณ เตชะศักดิ์ศรี

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
หัวหน้าฝ่าย งานพยาบาลหน่วยควบคุมการติดเชื้อ
และงานจ่ายกลาง

อ่านเพิ่มเติม
doctor

นางระตีพักตร์ มั่นศักดิ์

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
หัวหน้าฝ่าย งานการพยาบาลผู้คลอด

อ่านเพิ่มเติม