ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว

doctor

นพ.วศิน ทองทรงกฤษณ์

นายแพทย์ ชำนาญการ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว

อ่านเพิ่มเติม
doctor

นายรัชชานนท์ เจริญศรีรุ่งเรือง

นายแพทย์ ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์

อ่านเพิ่มเติม
doctor

ทพ.ศตานนท์ กังสังข์

ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม

อ่านเพิ่มเติม
doctor

นางกัลยาณี น้อมพรรโณภาส

เภสัชกร ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชและคุ้มครองผู้บริโภค

อ่านเพิ่มเติม
doctor

นางสิริพร ธนลาภอนันต์

จพ.พัสดุ ชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม
doctor

นายสุจินดา เขม้นเขตวิทย์

นักรังสีการแพทย์ ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา

อ่านเพิ่มเติม
doctor

นายกฤษฎา เหล็กเพชร

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทยศาสตร์
และสารสนเทศทางการแทย์

อ่านเพิ่มเติม
doctor

นายอุดมสิน รุจิระธนลักษณ์

จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

อ่านเพิ่มเติม
doctor

นางจินตนา ปิยะมาภรณ์

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

อ่านเพิ่มเติม
doctor

นางจิตพร จันทยา

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล

อ่านเพิ่มเติม
doctor

นางสาวมณีรัตน์ อ่านคำ

นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

อ่านเพิ่มเติม
doctor

นางนภาพร รุจิระธนลักษณ์

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย
และแพทย์ทางเลือก

อ่านเพิ่มเติม