เอกสาร/แบบฟอร์ม/คู่มือ

เอกสาร/แบบฟอร์ม/คู่มือ

เอกสาร/แบบฟอร์ม/คู่มือ

แบบฟอร์ม 1   Download Update 17/02/2564
แบบฟอร์ม 2   Download Update 17/02/2564
แบบฟอร์ม 3   Download Update 17/02/2564
แบบฟอร์ม 4   Download Update 17/02/2564
แบบฟอร์ม 5   Download Update 17/02/2564
คู่มือ การใช้งาน HOSxP สำหรับผู้ดูแลระบบ   Download ...
คู่มือ การใช้งานโครงสร้างข้อมูล สำหรับผู้ดูแลระบบ   Download ...
คู่มือ การเขียนรายงานบน HOSxP สำหรับผู้ดูแลระบบ   Download ...
คู่มือ การใช้งาน HOSxP สำหรับผู้ใช้งาน   Download ...
คู่มือ การใช้งาน HOSxP สำหรับผู้ใช้งาน OPD   Download ...
คู่มือ การใช้งาน HOSxP สำหรับผู้ใช้งาน ER   Download ...
คู่มือ การใช้งาน HOSxP สำหรับผู้ใช้งาน NCD   Download ...
คู่มือ การใช้งาน HOSxP สำหรับผู้ใช้งาน IPD   Download ...
คคู่มือ การใช้งาน HOSxP สำหรับผู้ใช้งาน ส่งเสริมสุขภาพ   Download ...
คู่มือ การใช้งาน HOSxP สำหรับผู้ใช้งาน ทันตกรรม   Download ...
คู่มือ การใช้งาน HOSxP สำหรับผู้ใช้งาน กายภาพบำบัด   Download ...
คู่มือ การใช้งาน HOSxP สำหรับผู้ใช้งาน MCH   Download ...
คู่มือ การใช้งาน HOSxP สำหรับผู้ใช้งาน เภสัชกรรม   Download ...
คู่มือ การใช้งาน HOSxP สำหรับผู้ใช้งาน LAB   Download ...
คคู่มือ การใช้งาน HOSxP สำหรับผู้ใช้งาน X-RAY   Download ...
คู่มือ การใช้งาน HOSxP สำหรับผู้ใช้งาน โภชนาการ   Download ...
คคู่มือ การใช้งาน HOSxP การบันทึกข้อมูล NCD Screen   Download ...
คู่มือ การใช้งาน HOSxP สำหรับผู้ใช้งาน แพทย์แผนไทย   Download ...
คคู่มือ การใช้งาน HOSxP การบันทึกข้อมูล เยี่ยมบ้าน   Download ...
คู่มือ การใช้งาน HOSxP การบันทึกข้อมูล COPD ASTHMA   Download ...
คคู่มือ การใช้งาน HOSxP การลงข้อมูล Special PP   Download ...
แนวทางการปรับขนาดยาในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง   Download
เกร็ดความรู้ เรื่องยา ยาเม็ดแอมโลดิพิน 5 มิลลิกรัม   Download
เอกสาร 1   Download Update 17/02/2564
เอกสาร 2   Download Update 17/02/2564
เอกสาร 3   Download Update 17/02/2564
เอกสาร 4   Download Update 17/02/2564
เอกสาร 5   Download Update 17/02/2564