โครงสร้างองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้ง!! สำหรับผู้ใช้บริการ web mail ของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว สำหรับการเข้าระบบด้วย username และ password
แจ้ง!! สำหรับผู้ใช้บริการ ระบบงานภายในของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว สามารถสอบถามรหัสผู้ใช้งาน และคู่มือการใช้งานได้ที่ฝ่ายงาน IT โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว
แจ้งงดเยี่ยมทุกกรณี เนื่องด้วยสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื่อไวรัสโควิด-19