ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
  • แจ้ง!! สำหรับผู้ใช้บริการ web mail ของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว สำหรับการเข้าระบบด้วย username และ password

  • แจ้ง!! สำหรับผู้ใช้บริการ ระบบงานภายในของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว สามารถสอบถามรหัสผู้ใช้งาน และคู่มือการใช้งานได้ที่ฝ่ายงาน IT โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว

  • แจ้ง!! เรื่องผลการรับรอง และส่งรายงานการตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ผ่านมาตรฐาน (HA) เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ

 


สอบราคาจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

วันที่ 16/11/2020 เวลา 15:20น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

วันที่ 06/11/2020 เวลา 10:35น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

วันที่ 16/10/2020 เวลา 09:40น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ตามรายการดังนี้

วันที่ 05/10/2020 เวลา 08:41น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

วันที่ 21/09/2020 เวลา 08:11น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศ จ้างเหมาประกอบอาหาร

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศ จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยเตียงสามัญและผู้ป่าวยห้องพิเศษ ตามรายการดังนี้

วันที่ 26/09/2018 เวลา 10:37 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

วันที่ 03/09/2020 เวลา 10:09น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

วันที่ 20/08/2020 เวลา 10:34น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

วันที่ 24/07/2020 เวลา 11:20น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

วันที่ 23/07/2020 เวลา 10:30น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

วันที่ 13/07/2020 เวลา 13:30น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนพฤษภาคม

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน พฤษภาคม 63 ตามรายการดังนี้

วันที่ 01/06/2020 เวลา 13:00น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน เมษายน

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน เมษายน 63 ตามรายการดังนี้

วันที่ 01/05/2020 เวลา 09:00น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กุมภาพันธ์

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน กุมภาพันธ์ ตามรายการดังนี้

วันที่ 01/03/2020 เวลา 10:00น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา มีนาคม

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน มีนาคม ตามรายการดังนี้

วันที่ 01/04/2020 เวลา 09:20น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

วันที่ 10/06/2020 เวลา 14:00น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

วันที่ 22/04/2020 เวลา 10:00น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

วันที่ 21/04/2020 เวลา 10:25น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผแผนวัสดุทันตกรรม

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศแผนวัสดุทันตกรรม ตามรายการดังนี้

วันที่ 10/03/2020 เวลา 09:35น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศสรุปแผนวัสดุทันตกรรม ปีพ.ศ.2563

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศสรุปแผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม ปีพ.ศ.2563 ตามรายการดังนี้

วันที่ 14/11/2019 เวลา 14:05น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศสรุปแผนวัสดุทั่วไป ปีพ.ศ.2563

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศสรุปแผนการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ปีพ.ศ.2563 ตามรายการดังนี้

วันที่ 14/11/2019 เวลา 14:20 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศสรุปแผนวัสดุการแพทย์ ปีพ.ศ.2563

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศสรุปแผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์์ ปีพ.ศ.2563 ตามรายการดังนี้

วันที่ 14/11/2019 เวลา 14:15 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศสรุปแผนวัสดุวิทยาศาสตร์ ปีพ.ศ.2563

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศสรุปแผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ปีพ.ศ.2563 ตามรายการดังนี้

วันที่ 14/11/2019 เวลา 14:10 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศสรุปแผนวัสดุคอมพิวเตอร์ ปีพ.ศ.2563

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศสรุปแผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ปีพ.ศ.2563 ตามรายการดังนี้

วันที่ 14/11/2019 เวลา 14:00 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ตามรายการดังนี้

วันที่ 02/01/2020 เวลา 15:30 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 ตามรายการดังนี้

วันที่ 31/12/2019 เวลา 13:30 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

วันที่ 11/02/2020 เวลา 11:00 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศสรุปแผนการจัดซื้อยา ปีพ.ศ.2563

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศสรุปแผนการจัดซื้อยา ปีพ.ศ.2563 ตามรายการดังนี้

วันที่ 06/02/2020 เวลา 13:00 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อยา ปีพ.ศ.2563

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อยา ปีพ.ศ.2563 ตามรายการดังนี้

วันที่ 06/02/2020 เวลา 11:00 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

วันที่ 24/12/2019 เวลา 09:00 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

วันที่ 20/12/2019 เวลา 09:35 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

วันที่ 16/12/2019 เวลา 15:30 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ตามรายการดังนี้

วันที่ 31/10/2019 เวลา 09:30 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 ตามรายการดังนี้

วันที่ 30/06/2019 เวลา 14:50 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ตามรายการดังนี้

วันที่ 31/05/2019 เวลา 14:35 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ตามรายการดังนี้

วันที่ 30/04/2019 เวลา 14:30 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

วันที่ 12/09/2019 เวลา 10:30 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศแผนปี 63

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศเผยแพร่นแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 63 ตามรายการดังนี้

วันที่ 09/09/2019 เวลา 11:11 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ตามรายการดังนี้

วันที่ 09/09/2019 เวลา 11:00 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

วันที่ 01/08/2019 เวลา 09:50 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

วันที่ 19/07/2019 เวลา 09:50 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

วันที่ 08/07/2019 เวลา 10:10 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์วัสดุทันตกรรม ปี 2562

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์วัสดุทันตกรรม ปี 2562 ตามรายการดังนี้

วันที่ 12/12/2018 เวลา 09:50 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2562

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2562 ตามรายการดังนี้

วันที่ 31/03/2019 เวลา 09:30 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2562

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ตามรายการดังนี้

วันที่ 28/02/2019 เวลา 11:10 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนมีนาคม

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนมีนาคม ตามรายการดังนี้

วันที่ 31/03/2019 เวลา 10:20 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนกุมภาพันธ์

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนกุมภาพันธ์ ตามรายการดังนี้

วันที่ 28/02/2019 เวลา 10:20 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

วันที่ 19/04/2019 เวลา 09:38 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

วันที่ 26/03/2019 เวลา 09:12 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ ตามรายการดังนี้

วันที่ 16/11/2018 เวลา 09:07 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2562 ตามรายการดังนี้

วันที่ 31/01/2019 เวลา 11:19 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2561 ตามรายการดังนี้

วันที่ 31/12/2018 เวลา 10:44 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 ตามรายการดังนี้

วันที่ 30/11/2018 เวลา 13:24 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2561 ตามรายการดังนี้

วันที่ 31/10/2018 เวลา 14:37 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามรายการดังนี้

วันที่ 10/10/2018 เวลา 11:22 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามรายการดังนี้

วันที่ 29/01/2019 เวลา 10:45 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา ตามรายการดังนี้

วันที่ 22/02/2019 เวลา 13:50 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ตามรายการดังนี้

วันที่ 08/02/2019 เวลา 13:47 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ตามรายการดังนี้

วันที่ 27/12/2018 เวลา 09:17 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด ตามรายการดังนี้

วันที่ 26/09/2018 เวลา 10:37 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ มิใช่ยา

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ มิใช่ยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามรายการดังนี้

วันที่ 12/12/2018 เวลา 10:00 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ วิทยาศาสตร์การแพทย์

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามรายการดังนี้

วันที่ 12/12/2018 เวลา 09:50 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศแผนความต้องการครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศแผนความต้องการครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามรายการดังนี้

วันที่ 12/12/2018 เวลา 09:45 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศแผนงบค่าเสื่อม

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศแผนงบคาเสื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามรายการดังนี้

วันที่ 06/12/2018 เวลา 09:35 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามรายการดังนี้

วันที่ 11/09/2018 เวลา 11:40 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน ธ.ค. 2561 ตามรายการดังนี้

วันที่ 31/12/2018 เวลา 09:10 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน พ.ย. 2561 ตามรายการดังนี้

วันที่ 30/11/2018 เวลา 09:30 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน ต.ค. 2561 ตามรายการดังนี้

วันที่ 31/10/2018 เวลา 10:20 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา ตามรายการดังนี้

วันที่ 15/01/2019 เวลา 09:50 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา ตามรายการดังนี้

วันที่ 13/12/2018 เวลา 09:24 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ 2562

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ 2562 ตามรายการดังนี้

วันที่ 26/11/2018 เวลา 11:24 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ 2562

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ 2562 ตามรายการดังนี้

วันที่ 21/11/2018 เวลา 10:24 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา ตามรายการดังนี้

วันที่ 29/11/2018 เวลา 10:25 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา ตามรายการดังนี้

วันที่ 19/11/2018 เวลา 13:25 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุโรงพยาบาล

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุโรงพยาบบาลต่างๆ ตามรายการดังนี้

วันที่ 16/11/2018 เวลา 10:40 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามรายการดังนี้

วันที่ 16/11/2018 เวลา 10:40 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ 2562

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ 2562 ตามรายการดังนี้

วันที่ 11/09/2018 เวลา 10:04 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศแผนปฏิบัติจัดซื้อยาปีงบประมาณ 2562

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศแผนปฏิบัติจัดซื้อยาปีงบประมาณ 2562 ตามรายการดังนี้

วันที่ 29/10/2018 เวลา 15:04 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

วันที่ 19/10/2018 เวลา 11:44 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ 2562

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ 2562 ตามรายการดังนี้

วันที่ 12/10/2018 เวลา 09:34 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา ตามรายการดังนี้

วันที่ 08/10/2018 เวลา 14:55 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาด

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วย ตามรายการดังนี้

วันที่ 26/09/2018 เวลา 14:00 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจ้างเหมาประกอบอาหาร

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศจ้างเหมาประกอบอาหาร ตามรายการดังนี้

วันที่ 26/09/2018 เวลา 14:00 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

วันที่ 21/09/2018 เวลา 09:15 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว

     ทางโรพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว

วันที่ 14/09/2018 เวลา 15:40 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ตามรายการดังนี้

วันที่ 11/09/2018 เวลา 011:00 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

วันที่ 07/09/2018 เวลา 11:15 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะเสนอราคา ตามรายการดังนี้

วันที่ 29/08/2018 เวลา 09:10 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ตามรายการดังนี้

วันที่ 30/05/2018 เวลา 11:10 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

วันที่ 12/07/2018 เวลา 10:27 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ตามรายการดังนี้

วันที่ 12/12/2017 เวลา 14:10 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามรายการดังนี้

วันที่ 13/06/2018 เวลา 11:10 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุเอ็กซเรย์ ตามรายการดังนี้

วันที่ 17/05/2018 เวลา 10:40 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการแพทย์ ตามรายการดังนี้

วันที่ 30/04/2018 เวลา 10:35 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการแพทย์ ตามรายการดังนี้

วันที่ 10/04/2018 เวลา 10:25 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สำนักงาน ตามรายการดังนี้

วันที่ 30/05/2018 เวลา 13:25 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สำนักงาน ตามรายการดังนี้

วันที่ 17/05/2018 เวลา 14:35 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สำนักงาน ตามรายการดังนี้

วันที่ 03/05/2018 เวลา 10:35 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตามรายการดังนี้

วันที่ 20/03/2018 เวลา 10:15 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามรายการดังนี้

วันที่ 19/06/2018 เวลา 11:25 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง ตามรายการดังนี้

วันที่ 28/04/2018 เวลา 13:35 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง ตามรายการดังนี้

วันที่ 05/06/2018 เวลา 10:15 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

วันที่ 31/05/2018 เวลา 10:27 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

วันที่ 31/05/2018 เวลา 10:27 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

วันที่ 26/04/2018 เวลา 13:35 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

วันที่ 26/03/2018 เวลา 14:10 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

วันที่ 13/02/2018 เวลา 13:30 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

วันที่ 01/02/2018 เวลา 13:40 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด

     ทางโรพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว

วันที่ 15/01/2018 เวลา 10:40 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

วันที่ 09/01/2018 เวลา 16:00 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 38 รายการ ตามรายการดังนี้

วันที่ 05/01/2018 เวลา 10:30 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง ตามรายการดังนี้

วันที่ 29/12/2017 เวลา 13:50 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศการเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขออนุมัติประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามรายการดังนี้

วันที่ 22/12/2017 เวลา 10:50 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา

วันที่ 21/12/2017 เวลา 10:20 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศการแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขออนุญาตนำแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 เผยแพร่บนเว็บไซด์ ตามรายการดังนี้

วันที่ 12/12/2017 เวลา 10:40 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศแผนจัดซื้อยาโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ปีงบ 2561

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวประกาศแผนจัดซื้อยา ปีงบ 2561 ตามรายการดังนี้

วันที่ 13/11/2017 เวลา 10:30 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ตกลงราคาซื้อคุรุภัณฑ์การแพทย์

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวมีความประสงค์ที่จะซื้อคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ ตามรายการดังนี้

วันที่ 15/08/2017 เวลา 14:18 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมสิ่งก่อสร้าง

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวมีความประสงค์ที่จะสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมสิ่งก่อสร้าง ตามรายการดังนี้

วันที่ 03/08/2017 เวลา 11:30 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์การแพทย์

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวมีความประสงค์ที่จะสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ ตามรายการดังนี้

วันที่ 26/05/2017 เวลา 14:38 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยสามัญ,พิเศษ

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวมีความประสงค์ที่จะสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยสามัญ,พิเศษตามรายการดังนี้

วันที่ 05/09/2014 เวลา 11:15 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามรายการดังนี้

วันที่ 29/11/2019 เวลา 10:50น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามรายการดังนี้

วันที่ 30/09/2019 เวลา 10:30 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามรายการดังนี้

วันที่ 31/08/2019 เวลา 10:20 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามรายการดังนี้

วันที่ 31/07/2019 เวลา 09:20 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศแผนจัดซื้อยาโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผแผนจัดซื้อยา โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ปีงบประมาณ 2563 ตามรายการดังนี้

วันที่ 26/11/2019 เวลา 13:50 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตามรายการดังนี้

วันที่ 17/10/2019 เวลา 09:50 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาด

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด ตามรายการดังนี้

วันที่ 24/09/2019 เวลา 10:20 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตามรายการดังนี้

วันที่ 03/03/2019 เวลา 10:30 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง

แนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความฆปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

     ทางโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวขอประกาศแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความฆปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามรายการดังนี้

วันที่ 12/12/2018 เวลา 09:50 น.

รายละเอียดการจัดซื้อ-จัดจ้าง