ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว