หมายเลขติดต่อภายใน

โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว Tel. 056-383562,056-383564
PCU 056-319025


ฝ่าย
เบอร์ภายใน
ฝ่ายบริหาร 100
แผนกการเงิน 101
แผนกOPD 104
ฝ่ายทันตกรรม 106
แผนกห้องคลอด 107
แผนกห้องผ่าตัด 108
ฝ่ายเภสัชกรรม 109
แผนกห้องบัตร 111
แผนกห้องฉุกเฉิน 112
แผนกงานประกัน/สิทธิบัตร 113
ฝ่ายชันสูตร 114
แผนกห้องเก็บเงิน 115
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล 116
แผนกแพทย์แผนไทย 117
แผนกคลินิกเบาหวาน 118
แผนกงาน IT 119
ฝ่ายสุขาภิบาล 120
แผนกหน่วยจ่ายกลาง 121
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ 127
แผนกกายภาพบำบัด 144
ฝ่ายงานรังสีวิทยา 136