ประวัติโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว

          โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2503 มีเนื้อที่โดยประมาณ 200 ตารางวา โดยจัดตั้งเป็นสถานีอนามัยประจำอำเภอ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ตำบลเก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเก้าเลี้ยว

          ต่อมาในปี พ.ศ. 2509 ได้รับพื้นที่สำหรับจัดตั้งโรงพยาบาลโดยประมาณ 25 ไร่เศษ ในพื้นที่ หมู่ 1 ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ และจัดทำเป็น Extended OPD ให้บริการประชาชนจนถึงปี พ.ศ. 2534

          ในปี พ.ศ. 2535 มีการก่อสร้างโรงพยาบาลขึ้นอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีการปรับฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 10 เตียง ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 296/4 หมู่ 1 ตำบลเก้าเลียว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

          และในปี พ.ศ. 2540 ได้ทำการเปิดใช้งานอาคารผู้ป่วยนอกอย่างเป็นทางการ และได้รับการปรับฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง สังกัดสำนักปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

          รับผิดชอบดูแลและให้บริการ ประชาชน 5 ตำบล 43 หมู่บ้าน 256.71 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมี ประชากรทั้งสิ้น 35,394 คน

 


การบริหารงานโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว

พ.ศ.2535 - พ.ศ.2538     บริหารงานโดย     นายแพทย์คำนึง   สีแก่น
พ.ศ.2538 - พ.ศ.2542     บริหารงานโดย     นายแพทย์วัลลพ   เกิดนวล
พ.ศ.2542 - ปัจจุบัน     บริหารงานโดย     นายแพทย์เอกรินทร์   อุ่นอบ

ติดต่อ-ประสานงาน

ที่อยู่
=> เลขที่ 296/4 หมู่ 1 ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230

โทร :(056) 383562, (056) 383564

แฟกซ์ :(056) 383562

E-mail: it@klhos.com, manage@klhos.com

หมายเลขติดต่อภายใน